PRODUCT

2. Logging in to the Internet

 

รูปแสดงหน้าสำหรับ Login เข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต

 

- ในหน้าที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกกรอกข้อมูล ชื่อผู้ใช้งาน (User) และ รหัสผ่าน (Password) ที่มีการลงทะเบียนไว้แล้วเพื่อใช้งานระบบ , เปลี่ยนรหัสผ่าน เช็คการใช้งานย้อนหลัง หรือแม้แต่แจ้งปัญหาในการใช้งานต่างๆได้จากหน้า Login ของระบบ 

 

- สามารถปรับเปลี่ยนรูปและข้อความในหน้าแรกได้ตามต้องการผ่านระบบ Web Interface โดยไม่จำเป็นต้องใช้งานโปรแกรมสำหรับการสร้าง Web page เช่น Dreamweaver เป็นต้น โดยสำหรับผู้ใช้งานแบบ Prepaid ระบบสามารถกำหนดให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อจัดเก็บ Log ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ได้ด้วย

 

- เมื่อเชื่อมต่อ (Login) สำเร็จระบบจะแสดงรายละเอียดการใช้งานดังรูป (ไม่ใช่ POP UP) ซึ่งผู้ใช้งานสามารถ ปิด หน้านับเวลาไปได้เลยระบบจะตรวจสอบการใช้งานอินเตอร์เน็ตให้โดยอัตโนมัติ กรณีเลิกใช้งานเช่น ปิดเครื่อง หรือ ไม่มีดาวโหลดข้อมูลใดๆ ในระยะเวลาที่กำหนด (สามารถตั้งค่าได้) ระบบจะดำเนินการตัดการเชื่อมต่อ (Logout) โดยอัตโนมัติ

 

 

ADDRESS

IDIO-TECH

59/66 Soi Udomsuk 13 Sukhumvit Road

Bangna, Bangna, Bangkok 10260

Tel : 02-743-7099 | Fax 02-743-7011

Email : info @ idio-tech.com

EMAIL / MESSAGE