PRODUCT

3.    Internet user profiling (Prepaid/Postpaid)

 

IMS-I รองรับการใช้งานของผู้ใช้งานระบบ Post Paid และ Prepaid ครอบคลุมทุกความต้องการสำหรับการออก Package การใช้งานอินเตอร์เน็ต สำหรับ โรงแรม, อพาร์ทเม้น, สถานศึกษา ฯลฯ
 

 

- ผู้ใช้งานสามารถ Login ผ่าน Web Interface ได้โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆเพิ่มเติม
 

- ไม่จำเป็นต้องเปิดหน้านับเวลาทิ้งไว้ หมดปัญหาเรื่อง POP UP Blocker
 

- ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยน Password และตรวจสอบการใช้งาน (ช่วงเวลาที่ Login-Logout) ได้จากหน้า Web Page
 

- สามารถกำหนดเวลา Timeout (ช่วงเวลาที่ให้ระบบตัดการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอัตโนมัติ กรณีไม่มีการใช้งานอินเตอร์เน็ต) สำหรับ Post paid และ Prepaid ให้แตกต่างกันได้
 

- สามารถระงับการใช้งานชั่วคราว (Block Account )ได้ เช่น กรณีลูกค้าไม่จ่ายค่าบริการ รายเดือน เป็นต้น

 

3.1.    Post paid ซึ่งคิดค่าบริการตามการใช้งานจริง

 


- แบบเหมาจ่ายรายเดือนไม่จำกัดเวลาใช้งาน เช่นเหมาจ่าย 500 บาท /เดือน


- แบบคิดค่าใช้จ่ายตามจริงจากเวลาที่ใช้งาน เช่น จ่าย 100 บาทใช้งานได้ 10 ชั่วโมง กรณีใช้งานเกินคิดนาทีละ 1 บาท หรือการคิดค่าใช้จ่ายตามจริงเป็นรายชั่วโมงหรือนาทีเป็นต้น (เมื่อครบรอบบิลระบบจะคำนวณบิลสำหรับเรียกเก็บให้โดยอัตโนมัติ)


- ป้องการการนำ Account มาใช้งานร่วมกันด้วย Feature Lock Station (ระบบจะจดจำ Mac Address ของเครื่องที่ใช้งานนให้อัตโนมัติ) ทำให้ไม่สามารถนำ Account เดียวกันไปใช้งานร่วมกันหลายๆเครื่องได้


- เพิ่มความสะดวกให้ลูกค้าในการใช้งานด้วย Feature Bypass User ทำให้ลูกค้าสะดวกในการใช้งานไม่ต้องจดจำ User และ Password (ระบบจะจดจำ User และ Password จากการ ใช้งานครั้งแรก สำหรับการใช้งานครั้งต่อๆไประบบจะทำการ Login ให้โดยอัตโนมัติ โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องกรอก User และ Password)    


- กำหนดความเร็วของแต่ละ Package ได้ตามความต้องการ

 

 

- ผู้ดูแลระบบสามารถลงทะเบียนให้ลูกค้า หรือจะเปิดใช้งานระบบลงทะเบียนด้วยตนเอง (Self-Register) ก็ได้ซึ่งระบบนี้ ลูกค้าสามารถลงทะเบียนใช้งานด้วยตนเองได้ และรอให้ ผู้ดูแลระบบยืนยันเพื่ออนุญาติให้ใช้งานเท่านั้น

 

3.2.    Pre-paid ใช้งานแบบจำกัดระยะเวลาตามที่กำหนด

 

 

- แบบจำกัดเวลาใช้งาน โดยกำหนด ราคา, จำนวนเวลาที่อนุญาตให้ใช้งานได้ และ วันหมดอายุหลังจากใช้งานครั้งแรกแล้ว เช่น Package A ราคา 100 บาท ใช้งานได้ 10 ชั่วโมง หมดอายุหลังจากการใช้งานครั้งแรก 3 วันเป็นต้น


- แบบจำกัดช่วงเวลาใช้งาน โดยกำหนดราคาและช่วงเวลาที่อนุญาตให้ใช้งานได้ เช่น Package B ราคา 50 บาทใช้งานได้ 30 นาที เป็นต้น (บังคับใช้งานต่อเนื่อง)


- รูปแบบค่าบริการแบบเช็คเอ้าท์เป็นการกำหนดจำนวนชั่วโมงที่สามารถใช้งานได้โดยผู้ใช้งานจะหมดอายุในเวลาเช็คเอาท์ที่กำหนด เช่นกำหนดเวลาเช็คเอ้าท์ไว้เวลาเที่ยง ผู้ใช้งานไม่ว่าจะเริ่มใช้งานเวลาเท่าใดก็ตามผู้ใช้งานจะหมดอายุตอนเที่ยงของวันถัดไปเป็นต้น


- ป้องการการนำ Account มาใช้งานร่วมกันด้วย Feature Lock Station (ระบบจะจดจำ Mac Address ของเครื่องที่ใช้งานให้อัตโนมัติ) ทำให้ไม่สามารถนำ Account เดียวกันไปใช้งานร่วมกันหลายๆเครื่องได้


- เพิ่มความสะดวกให้ลูกค้าในการใช้งานด้วย Feature Bypass User ทำให้ลูกค้าสะดวกในการใช้งานไม่ต้องจดจำ User และ Password (ระบบจะจดจำ User และ Password จากการ ใช้งานครั้งแรก ในการใช้งานครั้งต่อๆไประบบจะทำการ Login ให้โดยอัตโนมัติ โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องกรอก User และ Password)

 

 

สามารถกำหนด คำหน้าหน้าและความยาวรหัสผ่านในการสร้าง Account ได้ ซึ่งชื่อผู้ใช้งานหลังอักษรนำหน้า (User) และรหัสผ่าน (Password) จะเป็นตัวเลขทั้งหมดเผื่อสะดวกกับการใช้งาน

 

 

สามารถเลือกพิมพ์ รายชื่อผู้ใช้งาน บนกระดาษ A4 (กำหนดจำนวน Account ที่ต้องการต่อหน้าได้ เช่น 2, 4,8,16 Account ต่อหน้า) หรือบน ซองกระดาษต่อเนื่อง (ซองคาร์บอน 3 ชั้น)

 

 

 

ADDRESS

IDIO-TECH

59/66 Soi Udomsuk 13 Sukhumvit Road

Bangna, Bangna, Bangkok 10260

Tel : 02-743-7099 | Fax 02-743-7011

Email : info @ idio-tech.com

EMAIL / MESSAGE