PRODUCT

ระบบ Firewall ใน IMS-I จะดำเนินการบันทึกข้อมูลการใช้งาน ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ (เอกสารอ้างอิง  ที่มา http://www.mict.go.th ) โดยระบบ IMS-I จะจัดเก็บ ข้อมูลการจราจรทั้งหมดที่ผ่านระบบได้แก่   IP Address ต้นทาง, IP Address ปลายทาง, Port ต้นทาง, Port ปลายทาง, โปรโตคอล ทั้งหมด โดยโปรแกรมจะแยกเก็บ Log ของ Firewall , Proxy และ Web Server ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาระบุผู้ใช้บริการเป็นรายบุคคลได้ นอกจากนี้ระบบยังจัดเก็บข้อมูลแยกตามวันที่ให้โดยอัตโนมัติ (ย้อนหลัง 90 วัน) และทำ MD5 Hashing ข้อมูลทุกๆวันเพื่อความน่าเชื่อถือของข้อมูล

ระบบการจัดเก็บข้อมูลตามพรบ คอมพิวเตอร์

ADDRESS

IDIO-TECH

59/66 Soi Udomsuk 13 Sukhumvit Road

Bangna, Bangna, Bangkok 10260

Tel : 02-743-7099 | Fax 02-743-7011

Email : info @ idio-tech.com

EMAIL / MESSAGE