PRODUCT

 

5.    Full scale reporting system

 

IMS-I มีรายงานสรุปผลการให้บริการเพื่อความสะดวกในการวางแผนให้บริการ, การตรวจสอบปัญหา, เช็คการใช้งานย้อนหลัง ตลอดจน การวิเคราะห์ผลกำไร หรือการตรวจสอบรายได้แบ่งตาม Package บริการ และสรุปผลเป็นรายเดือนให้ด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว

 

5.1.    แสดงผู้ใช้งาน ณ ปัจจุบัน (Online User)

 

 

สามารถดู ผู้ใช้งานที่ใช้งาน ณ ปัจจุบัน (Online User) รายละเอียดทางเทคนิคต่างๆ เช่น IP Address, MAC Address, Access point ที่ใช้งาน (ใช้ได้กับ Access point บางรุ่น เช่น Linksys WRT 54GL) ,ความแรงของสัญญาณที่ลูกค้าได้รับ, สถานที่ใช้งานและระยะเวลาที่ใช้งานระบบทั้งหมด ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถตัดการเชื่อมต่อ (Disconnect on fly) จากระบบได้ในหน้านี้

 

5.2.    การตรวจสอบการใช้งานย้อนหลัง

 

 

5.3.    การใช้งานและเวลาที่ใช้งานแต่ละครั้ง

สามารถตรวจสอบการใช้งานย้อนหลังของทุกผู้ใช้งาน ในระบบได้อย่างง่ายดาย ระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมด ของผู้ใช้ออกมา ในรูปของตารางซึ่งง่ายกับผู้ดูแลระบบ โดยระบบจะแสดงรายละเอียดต่างๆ คือ

- วันและเวลาที่ Login     วันและเวลาที่ Logout

- IP Address ที่คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการได้รับจากระบบในการเข้าใช้บริการครั้งนั้น

- MAC Address หรือหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้บริการใช้

- ปริมาณข้อมูลที่ผู้ใช้บริการ “ส่ง” ผ่านระบบให้บริการ- ปริมาณข้อมูลที่ผู้ใช้บริการ “รับ” ผ่านระบบให้บริการ


- เวลารวมในการใช้บริการในครั้งนั้น
- สถานะภาพการใช้งานว่า ยังไม่ถูกใช้งาน (Inactive), ใช้งานอยู่ (Active), หมดอายุ (Expire) หรือใช้งานเสร็จสิ้น (Finished) สำหรับ Prepaid Account

 

5.4.    สรุปรายรับ ของลูกค้า Prepaid และ Postpaid

 

 

- สำหรับลูกค้า Postpaid ระบบจะแสดง รายรับจากลูกค้าปัจจุบัน, รายรับจากลูกค้าใหม่, จำนวนลูกค้าที่มีการยกเลิก และออกเป็นรายงานสรุปให้ในแต่ละเดือน

 

- สำหรับลูกค้า Prepaid ระบบจะแสดง จำนวน Account ที่เหลืออยู่และ Account ที่ถูกใช้ไปแล้ว โดยสรุปและแสดงรายรับในแต่ละวัน (ระบบจะคำนวณจากจำนวน Account ที่ถูกใช้งานครั้งแรกในวันนั้นๆ) แยกตาม Package ที่มีอยู่ในระบบ

 

5.5.    ภาพรวมการใช้งานอินเตอร์เน็ตทั้งของทั้งระบบ

 

 

IMS-I มีกราฟแสดงภาพรวมการใช้งานอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้งานทั้งหมดในระบบ (RRD Tool Graph) ทั้งข้อมูลการรับส่งภายใน (LAN) และการรับส่งข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต (WAN) เผื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบได้ว่าความเร็วอินเตอร์เน็ต ณ ปัจจุบันเพียงพอต่อการใช้งานของลูกค้าหรือไม่อย่างไร นอกจากนี้ระบบยังแสดงจำนวนผู้ใช้งาน (Online User) ในแต่ละช่วงเวลาเพื่อแสดงสถิติการใช้งานของลูกค้า ส่งผลให้ สามารถออกโปรโมชั่นของ Package ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาการใช้งานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

5.6.         ระบบตรวจสอบสถานะ การทำงานของ Access Point

 

 

IMS-I มีระบบสำหรับตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ ภายในระบบ เช่น Access point ซึ่งมีการแสดงผลในรูปแบบการอาคารและสามารถกำหนดจำนวนอุปกรณ์ในแต่ละชั้นได้ ซึ่งจะแสดงผลให้ดูได้โดยง่าย จากรูปตัวอย่างจะเป็นการแสดงการติดตั้งอุปกรณ์ Access point จำนวน 2 อาคารโดยอาคารแรกจะมีอุปกรณ์ชั้นละ 2 ตัว ในอาคารที่ 2 มีอุปกรณ์ชั้นชะ 8 ตัวเป็นต้น ซึ่งการแสดงเป็นแผนภูมิดังกล่าวทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการและดูแลกรณีอุปกรณ์ชำรุดได้ง่ายกว่า

 

แสดงว่า Access point ดังกล่าวมีผู้ใช้งานอยู่จำนวน 4 คนซึ่งสถานะสีเขียวหมายถึงการทำงานปกติ

 

แสดงว่า Access point ทำงานผิดปกติ เช่น Hang หรือ ชำรุด

 

ซึ่งผู้ดูแลระบบ สามารถที่จะทราบถึงความผิดปกติภายในได้โดยง่ายและดำเนินการแก้ไขต่อไป เผื่อคุณภาพการให้บริการที่ดีที่สุด

ADDRESS

IDIO-TECH

59/66 Soi Udomsuk 13 Sukhumvit Road

Bangna, Bangna, Bangkok 10260

Tel : 02-743-7099 | Fax 02-743-7011

Email : info @ idio-tech.com

EMAIL / MESSAGE